Verslag schoolraad 27 november 2017

Goedkeuring vorig verslag

Het verslag wordt goedgekeurd.

Samenstelling van de schoolraad

De hernieuwde schoolraad telt drie mandaten per geleding.

Marieke Bavelaar wordt vervangen door Claire Ingels.

De directeur, Kathy Leyssens, woont de vergaderingen van de schoolraad van rechtswege bij met raadgevende stem.

Peter Craeyeveld stelt zijn collega, Charlotte Doolaege, voor als bijkomend lid van de externe geleding. Op deze manier kan Peter zijn aanwezigheid tijdens de vergaderingen afwisselen met zijn collega.

 De namen van de nieuwe leden worden aangepast op de schoolwebsite, de verslagen worden hierop verder gepubliceerd.

 

Opstellen en wijzigen van het schoolwerkplan (Dir)

Het schoolwerkplan bestaat uit een drietal mappen die stap voor stap worden geactualiseerd. De wijzigingen worden verder besproken onder het agendapunt ‘projecten’.

 

Het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere inrichtende machten of externe instanties

Peter Craeyeveld en de aanwezige personeelsleden geven aan de constructieve samenwerking tussen de school en de bibliotheek te beamen. Deze interacties leveren een win-winsituatie op die versterkend werkt naar de leerlingen toe.

De bibliotheek is vragende partij om nog meer op vraag van ouders en leerlingen te werken, mogelijke denkpistes hiervoor worden door Kathy Leyssens bevraagd via het oudercomité.

Een voorbeeld hiervan zou een introductiemoment voor ouders (van het eerste leerjaar) kunnen zijn rond de AVI leesmethode.

Kathy Leyssens vraagt ook via de leerlingenraad na of de leerlingen noden hebben waarop de bibliotheek kan inspelen.

In de buurt vond onlangs de opendeurdag van de nieuw zorgsite “Zuiderlicht” plaats.

Zuiderlicht start op in 2 fasen. Het woonzorgcentrum opent op 1 oktober 2018 de deuren.

Hilde De Moor geeft aan dat vooral de visie van deze zorgsite vernieuwd is, er wordt vooral emancipatorisch en vraaggestuurd gewerkt.

 

Het beleid inzake experimenten en projecten (Dir)

Vanuit het te actualiseren schoolwerkplan wordt dit schooljaar gewerkt aan enkele aspecten.

De leden van de schoolraad en alle andere ouders worden in de loop van dit schooljaar geïnformeerd over het resultaat van deze acties.

  • Het huiswerkbeleid wordt toegevoegd,
  • het zorgbeleid wordt toegevoegd,
  • het rapport in de lagere school wordt hernieuwd, er zal “breder geëvalueerd worden”, het aspect “kinderbetrokkenheid” wordt toegevoegd.
  • het leerlingvolgsysteem voor de kleuters wordt hernieuwd, de rode draad hierbij wordt “een bredere manier van kijken” naar kinderen. Zo zal er ook gebruik gemaakt worden van “mijn portret”, een methodiek om tijdens oudercontacten de evoluties van de kleuters visueel aan te brengen. Deze methodiek zal niet bij de instappers gebruikt worden.
  • Er wordt gewerkt aan een anti-pestbeleid op school.

Schoolbevolking op 1 september 2017

Op 1 september 2017 telde de school 448 leerlingen waarvan 154 kleuters en 294 kinderen in de lagere school.

 

Evolutie schoolbevolking over de laatste 5 jaar (Dir)

De school kent een stijging van leerlingen  door de extra instapklas voor kleuters.

 

Kalender schooljaar 2017-2018 – leerlingvrije dagen (Website)

De kalender met activiteiten, schoolvakanties en  lesvrije dagen is terug te vinden op de schoolwebsite.

 

Buitengewone begroting – aankopen – infrastructuurwerken (Dir)

Kathy Leyssens geeft aan dat de buitengewone begroting voortaan opgenomen is in één budget.

Enkele lopende investeringen zijn:

  • de bestelling van extra fietsrekken op het stuk gras rechtover de bibliotheek inclusief overdekking.
  • op de verharde weg tussen de groene poort en de schoolingang komen wegmarkeringen die een strookopdeling voor fietsers, voetgangers én een “ontradend karakter” voor auto’s weergeeft.

Varia

- Redicodis/ structuur vrije momenten/ extra zorgen (document toegevoegd in bijlage)
De schoolraad ontving enkele vragen van een ouder omtrent het implementeren van “redicodis”, de structuur tijdens vrije momenten en extra zorgen naar leerlingen toe.

De schoolraad neemt deze informatie grondig door en geeft aan te weinig op de hoogte te zijn van de specifieke hulpvraag. Luc Verheye communiceert naar de betrokken ouder of (een deel van) dit agendapunt tussen de betrokken leerkracht en ouder(s) kan opgenomen worden.

Het laatste punt omtrent de mogelijkheid om een contactgroep te organiseren voor ouders met extra zorgen voor hun kind wordt uitgebreid besproken in de schoolraad. De schoolraad zoekt tijdens de vergadering naar concrete acties die ondersteunend kunnen zijn naar ouders toe. In het verleden organiseerde het oudercomité infoavonden over bepaalde thema’s zoals ADHD, dyslectie, etc.

Op dit moment komt dit pedagogisch luik niet (meer) aan bod in het oudercomité.
Luc Verheye communiceert naar de aanbrenger van deze vraag om contact op te nemen met Kathy Leyssens zodat er samen gezocht kan worden naar een gemeenschappelijke insteek. De schoolraad volgt dit verder op. (agendapunt voor 26/02/2018)

De schoolraad wordt afgesloten om 21.15 u.
De volgende vergaderingen vinden plaats op maandag 26 februari 2018
en maandag 28 mei 2018.

BrugschoolClassificatie: