Voorstelling

 

Wat is een schoolraad?
De schoolraad is een formeel advies- en overlegorgaan op school. Vertegenwoordigers van de ouders, leerkrachten en lokale gemeenschap bespreken er vastgelegde onderwerpen en thema’s met de directie en de inrichtende macht. 
Wie zetelt in de schoolraad?
De schoolraad bestaat uit maximum 3 vertegenwoordigers van drie geledingen: de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap. De directeur woont de vergaderingen van rechtswege bij met raadgevende stem. De inrichtende macht is de gesprekspartner en is dus ook aanwezig, tenzij de directeur dit overneemt.  De afgevaardigden in de schoolraad worden aangeduid na verkiezingen die om de 4 jaar plaatsvinden.
Wat doet een schoolraad?
De schoolraad kan zelf het initiatief nemen om advies te geven aan de school over alle aangelegenheden die personeel, leerlingen of ouders aanbelangen. Daarnaast legt het participatiedecreet een aantal thema's vast waar advies over uitgebracht moet worden. De inrichtende macht kan slechts op gemotiveerde wijze afwijken van dit advies. Persoonsgebonden materie kan niet aan bod komen in de schoolraad.
De schoolraad heeft het recht informatie op te vragen bij de school en documenten in te kijken indien dit nodig is om de advies- en overlegbevoegdheid uit te kunnen oefenen. Daarnaast heeft de schoolraad een communicatie- en informatieplicht naar de achterban (alle ouders, leerkrachten en leerlingen van de school).  
De schoolraad komt 3 keer per schooljaar samen. Een eerste keer in oktober, een tweede keer in februari en een laatste keer in mei.